خیلی بد است در خانه ات را نتوانی ببندی و مجبور باشی کسی را به خانه ات راه بدهی که دوست نداری. بدتر از همه او ادعای صاحب خانه ای دارد و ابراز می کند در این خانه همه او را دوست دارند در این مواقع بغض دارد خفه ات می کند ولی نمی دانی چه کار کنی وقتی می بینی با چه خفتی خانه ات برای قدوم نامبارک کسی تزیین شده و چه تزیین مزخرفی. راستی کی میشود خانه ام مال خودم باشد و مهمان ناخوانده را به آن راه ندهم و مجبور نباشم ریخت نحسش را تحمل کنم. 
امروز از آن روزهای بد است بگذریم. راستی می شود شما به گوش مهمانم برسانید که از بوی جواربش از ریخت و قیافه اش می توانم بگذرم اما از رفتار و گفتار نشسته اش نمی توانم اگر دیدی و جرات کردید و سرتان را نشکست به او بگویید.
پی نوشت: امروز در خانه هیچ مهمانی ندارم.