چند روزه کمر درد دارم نمی دونم از پنجشنبه که خم شدم یه چیزی از رو زمین بردارم و کمرم گرفتم تا امروز کمر دردم چرا خوب نشده. نمی دونم چه حالتی بشینم که درد نداشته باشم. وسط این که هفته دیگه امتحان دارم و جدی جدی استاد تصمیمش رو به امتحان گرفته و تماسهای ما بی پاسخ گذاشته این کمر درد قوز بالاقوز شده. خودم هم وسط این بی وقتی کلاس فوق العاده گذاشتم می ترسم درس رو به پایان نبرم دانشجوهام ضرر کنن. می دونم اذر تموم بشه کلی وقت اضافه دارم که نمی دونم چی کار کنم باهاش.