حالم بهتر شده و درمانش کار است کار و کار. سرم به قدر کفایت شلوغ است. این روزها مشغول تهیه نمونه سوالات امتحانی برای دانشجویانم هستم.انقدر که  وقتی برای مطالعه امتحان زبان و امتحان درسی خودم ندارم. امروز با استاد تماس گرفتم شاید امتحان را به انتهای اذر بندازد که موفق نشدم و تماسهایم بی پاسخ ماند. بعد از گذشت یک سال اولین نمره درسیم را دریافت کردم خدا رو شکر از درسی که می ترسیدم نمره 17 شدم. 

پی نوشت: این پست را نوشتم که بگویم خوبم.