گه گاه چیزهای کوچک می شکند ادم را حتی اگر اشتباه کوچک بریدن یک تکه اضافی باشد تا زحمتت را به گند بکشد و اشکت را در بیاورد نمی دانم چرا شکننده شده ام مثل یک چینی نازک که هر تلنگری من را می شکند. حس می کنم ناتوانم تنهام و خسته ام از هر چیز و هر کس. 

امروز در کنار روزهای که مثل همین امروز بودن و شاد بودم ناشادم نمی دانم چرا؟