فردا راهی تهرانم برای اعتراض به یک بی قانونی در دانشگاه امیدوارم این اعتراضم به جای برسد جالب است که خیلی از همکلاسیهایم به اندازه من پیگیر ماجرا نیستند.

پی نوشت1: در جلسه بعد کلاس نقاشی مداد رنگی رو شروع می کنم چیزی که از ابتدایی کلاس دوست داشتم شروع کنم.

پی نوشت2: امروز دوتا از بالشهای قدیمی رو تبدیل به دو بالش جدید کردم تمام اتاق رو پر از پر کرده بودم. از اینکه بالشهای غیر قابل مصرف رو نو کردم خوشحالم.