دیروز یکی اشتباهی زنگ زده و بعد ادامه داده میگه صدات قشنگه بزار ببینمت. دیشب ساعت نه و نیم اس داده عزیزم شام خوردی؟ امروز هم ساعت 10 و نیم اس داده که زن داییم فوت کرد. دیده جواب ندادم. عصر اس داده نمی تونی یه تسلیت به من بگیقهقهه