بعد از یک ماه رمضان که نمی شد از شهر خارج شد این دو روز دلی از عزا در اوردیم  یک روز به کنار دریا رفتیم و روز دیگر پرشکوه و بعد از پرشکوه تا بلور دکان (روستایی در حوالی املش). 

عکس نوشت: این دیوار نوشت رو دوست دارم با اینکه خطش زیبا نیست.

پی نوشت: این پست رو برای این عکس فقط گذاشتم.