هر چیزی که شروع می شود روزی به آخر می رسد این ماه هم به آخرش رسید رمضانی دیگر را پشت سر نهادیم.

خدایا کوتاهی ها ما را به ما ببخش که تو بزرگی. این ماه را مانند ماه های دیگر از دست داده ایم و فقط به امید کرمت به عید می نشینیم.

عیدتان پیشاپیش مبارک.