اول نوشت: برای سلامتی سوگند عزیز دعا کنید.

 

رو اول:

مثل کاپشن دو رو شده بود

مندرس بود روحش 

ان را زیر روی خوب کاپشن پنهان کرده بود 

از بیرون  دیگران حسرت داشتن

این اورکت  را می خوردن 

و او می دانست که صاحب چیست؟!

________________

رو دوم:

مثل کاپشن دو رو شده بود

روح بزرگی داشت 

ان را زیر روی بد کاپشن پنهان کرده بود 

از بیرون همه بخاطر 

این اورکت  شماتتش می کردند

و او فقط  می دانست که صاحب چیست؟!

---------------------

رو سوم:

زیر لب می گفت ای کاش صاحب چیزی باشیم 

که دوستش داریم صاحب هر دو اورکت.