وقت را غنیمت دان آن قدر که بتوانی

حاصل از حیات ای جان این دم است تا دانی

سرانجام شب قدر دیگری رسید حساب کنیم چه در این یکسال بار بستیم از خوبی. اگر حسابمان خالیست از خدا بخواهیم تا شب قدر بعد بارمان را ببندیم.