دیشب چشم بر هم نگذاشتم نیم ساعتی که خوابم برد با پریشانی بیدار شدم می ترسیدم از خواب بیدار شوم ببینم باز هم کابوس می بینم اما خدا را شکر بوی تغییر می ایید. فهمیدم ما با هم باشیم می تونیم گامی جلو برویم.

پی نوشت: اتفاقاتی چهارشنبه افتاد که کار درسیم چند برابر شد.