سه شنبه ای قبل چهارشنبه 22 خرداد رسید و من امشب راهیم تا برای امتحان میان ترم به تهران بیاییم. 

این روزها تنور سیاست داغ است در تلویزیون در خانه در تاکسی و هر کجا باشی از سیاست می شنوی و بر سر در و دیوار شهر و هر کجا که می روی سیاست می بارد. امیدوارم چهار سال پیش تکرار نشود ولی چشمم اب نمی خورد.