از بچگی عاشق تعطیلی بودم باران بیایید تا سیل جاری شود و مدرسه را آب بگیرد یا برف بیایید راه مدرسه بسته شود و نروم مدرسه. مثل اینکه هنوز بزرگ نشده ام امروز لجم گرفته بود همه تعطیل کرده بودند و من فقط به خاطر دو ساعت باید می رفتم آموزشگاه. یک کلاس دو جلسه ای امروزم تعطیل شد اما این یکی را مجبور شدم برگزار کنم.