دارم رو تخته وایت برد می نویسم و ماژیکم کم رنگه. به یکی می گم برو از اقای ر ماژیک بگیره. بعد چند لحظه با یک ماژیک بسیار عالی و پر رنگ میاد و من یک تخته پر با اون ماژیک می نویسم. می خوام یه مثال جدید بزنم می بینم جای خالی باقی نمونده برای همین دست می برم به تخته پاکن حال من دیدنی وقتی کشیدم تخته پاکن رو پاک نکرد وای این از اون ماژیکهای که برای وایت برد نیست.

دانشجوم رو فرستادم تا الکل بگیره و من با ماژیک کمرنگ رو نوشته ها می کشیدم تا بعد با تحته پاک کن که می کشم پاک بشه. دیدم بی فایده است. خودم رفتم دنبال الکل به کارمند اموزش گفتم ماجرا رو. گفت به دانشجوم الکل میده بیاره. برگشتم کلاس بعد چند لحظه دانشجوم اومد با پنبه و الکل. همه الکل ته شیشه رو خالی کردم رو پنبه و با بدبختی تخته رو تمیز کردم از کت و کول افتادم. یعنی روزم رو این اتفاق خجسته کرد.