امروز حرفی برای گفتن ندارم. تصمیم گرفتم سکوت کنم دوست دارم شما حرف بزنید درباره من و من رو به نقد بکشید شاید از حرفهای شما چیزی برای گفتن پیدا کنم.