روزهای کاری فرا رسید من امروز در یک دانشگاه جدید تدریس را اغاز کردم. مسرت و خرسندیم در این است که من در رشته تحصیلی و گرایش تخصصی خودم امروز تدریس کردم ارزوی که در این چند سال داشتم و از این که به رشته های غیر مرتبط با رشته تحصیلیم ریاضیات عمومی تدریس کنم خسته شده بودم. این تغییر در فیلد کاری در من یک انگیزه جدید برای تدریس ایجاد کرده است.

جالب این است وفتی تعطیلات تمام شد تازه انگیزه های درس خواندن من هم اغاز شد و امروز بعد از چندین روز تنبلی تازه شروع به مطالعه دروس خودم کردم. امروز وقتی علی و سپیده از کم کاری در طول عید محمد شاکی بودن بهشون گفتم من هم عین محمد پیک نوروزیم رو حل نکردم.خجالتنیشخند