موقع غذا دعا می کنم آب دادی شکر نکردیم نان دادی شکر نکردیم خدایا روزیهایت را از ما نگیر. حالا دوست دارم بنویسم خداجون شکرت. واقعیت اینه چند روزی که ننوشتم چند اتفاق خوب مالی برام افتاد می خوام شاکر خدا باشم که به یادم همیشه بوده.