چند روز پیش مرضیه خواب بود و ما داشتیم رادیو هفت نگاه می کردیم که یه مرتبه دیدیم مجری داره کتاب مرضیه رو معرفی می کنه و یه شعری از توش می خوونه. مرضیه رو از خواب بیدار کردیم فکر می کرد شوخی می کنیم.