دیروز به سادگی یه نامه امضا شد که من همیشه فکر می کردم خیلی چیزها باید دست به دست بده تا این نامه امضا بشه.

دیروز و امروز خبرهای خوبی از نظر کاری شنیدم شروع  این هفته برای من شروع خوبی بود امیدوارم تا انتها همین طور باشه.

راستی دست خدا رو در همه این موارد می بینم این رو که نوشتم یه مرتبه یاد استاد نقاشیم افتادم که بعد شنیدن چنین جمله ای میگه مالیخولیایی هستی مگه ادم به یه چیز موهوم می تونه اعتقاد داشته باشه و فکر کنه اون همه کارها رو درست می کنه. در این موارد زیاد با استاد بحث نمی کنم و ترجیح میدم به نظرش نظراتم واپس گرایانه باشه تا ساعتها با حرفهاش کلنجار برم. به نظرم خدا وجود داره زیرا این همه چیز که در دنیا وجود داره باید خالق داشته باشه مگه میشه تصادفی ایجاد شده باشه. اما این موارد رو به استاد نمیگم و چون اون هم نظر خودش رو داره و کوتاه بیا نیست.