امتحان را دادم نمی خواهم باز هم گارد نارضایتمندی بگیرم ولی واقعیت امر به قدر تلاشم در برگه ننوشتم و امیدم به این است که این امتحان میان ترم بود و امتحان دیگری برای جبران وجود خواهد داشت تا خودم را برای استادم اثبات کنم. بیشتر از همه دوست دارم به استاد ثابت کنم که من درسش را خوب مطالعه کرده ام و این درس را دوست دارم.

درس بعدی که امتحان دارم درس سنگینی است و اصلا شوخی ندارد. برای همین باید تلاش بیشتری برای ان داشته باشم.

دعا نوشت: دقیقا در مرحله ای از زندگی ایستاده ام که مرحله گذار از نظر شغلی و تحصیلی و عاطفی و روانیست. مرحله ای که خودش بسیار مهم نیست ولی نحوه گذر از ان بسیار مهم است. امیدوارم از این مرحله به خوبی رد شوم.