فردا بعد از پنج سال دوباره سر جلسه امتحان می روم آخرین امتحان دوره قبل 15 بهمن 86 برگزار شد و الان بعد پنج سال دوباره با همان استرسهای دوران دانشجویی مواجه شده ام حس می کنم قسمت جدا نشدنی دوران تحصیل همین استرسهاست. واقعیت امر به خودم اعتماد به نفس کافی برای امتحان دارم ولی قبول کنید می توانند در برگه مذبور هر سئوالی باشد و من توان پاسخ گویی به هر چیزی را باید داشته باشم. همه استرسم این است که من باید خودم را فردا ثابت کنم که لیاقت دارم.

کمتر از دو ساعت دیگر راهیم برای دعا کنید.